De kerk

In 1890 werd aan de Uiterdijk te Onderdendam een perceel met lokaal, kosterswoning en twee te verhuren kamers aangekocht door J. Wiersema om kerkdiensten en catechisatie te houden voor de Gereformeerde inwoners van Onderdendam. Diensten en catechisatie werden wisselend vanuit Bedum of Middelstum verzorgd.

Van 1883 – 1914 heeft men in de kerkeraad van Bedum en in de classis van Bedum gesproken over het zelfstandig worden van de Gereformeerde gemeente Onderdendam.

Op 5 juli 1914 werd tijdens de kerkeraadsvergadering te Bedum de kerkeraad en de diakenen gekozen voor de nieuwe Gereformeerde gemeente Onderdendam. Grenzen der kerkelijke gemeenten werden vastgesteld tussen Onderdendam en Bedum, Middelstum en Waffum en later Kantens.

Er werd gezocht naar een passende pastorie (Bedumerweg 22), en de scriba werd verzocht een predikant te zoeken om “het Woord hier te verkondigen”.  Er werd ook gekeken naar een avondmaalservies.

1919 werd Ds. H. Veldkamp als predikant aangesteld.

In 1926 werd deze opgevolgd door Ds. H. Brink. Onder deze dominee groeide de gemeente gestaag en werden verenigingen opgericht zoals: mannenvereniging, vrouwenvereniging, Bijbelstudie, Jongelingsvereniging en de meisjesvereniging.

Op 20 februari 1931 is de gemeente uit het gebouw aan de Uiterdijk gegroeid en werd gesproken over de aankoop van percelen grond aan de Bedumerweg. Op 3 maart werd architect A. Wiersema gevraagd een nieuwe kerk te bouwen aan de Bedumerweg. Deze werd op 12 januari 1933 in gebruik genomen.

2 December 1932 werd besloten een pastorie te bouwen naast de kerk, A. Wiersema is ook hiervan de architect.

De gemeentezang bij de kerkdienst werd in het begin begeleid door de Chr. Muziekvereniging “Juliana”. In 1936 werd een orgel, twee klavieren, besteld bij Falks en Verkouten te Rotterdam en op 2 december 1936 in gebruik genomen.

Het oude kerkgebouw aan de Uiterdijk wordt nu verenigingsgebouw met de naam “Rehoboth” – “de Heere heeft ruimte gemaakt”.